Procedury reklamacyjne

 1. Jeżeli podczas odbioru towaru Kupujący stwierdzi rozbieżności jakościowe lub ilościowe w stosunku do dokumentów dostawy lub widoczne uszkodzenia opakowań, to jest on zobowiązany do:
  1. naniesienia swoich uwag na dokumencie dostawy w obecności kierowcy lub magazyniera,
  2. zgłoszenia Sprzedającemu swoich zastrzeżeń w przeciągu maksymalnie 2 dni roboczych.
 2. Po dokonaniu odbioru Towaru Kupujący ma obowiązek składować go w sposób zgodny z normami odpowiednimi dla danego rodzaju materiału tak, aby jego pierwotne właściwości nie zostały naruszone.
 3. Jeżeli po rozpoczęciu procesu przetwarzania Kupujący stwierdzi wadę jakościową towaru uniemożliwiającą jego przetworzenie, to powinien:
  1. natychmiast przerwać proces przetwarzania i niezwłocznie poinformować przedstawiciela Sprzedającego o stwierdzonej wadzie, a także umożliwić sprawdzenie na miejscu warunków składowania i przetwarzania. Dalsza obróbka reklamowanego towaru możliwa jest jedynie po otrzymaniu od Sprzedawcy pisemnej zgody na jej kontynuację.
  2. w ciągu maksymalnie 5 dni roboczych dostarczyć Sprzedającemu wypełniony formularz reklamacyjny wraz z niezbędnym materiałem dowodowym, a w szczególności
   • udostępnić próbki towaru niezbędne do wykonania ekspertyz wraz z fabrycznymi etykietami produktu,
   • dostarczyć Sprzedającemu przetworzone dowody rzeczowe z widocznymi wadami oraz niezbędne informacje dotyczące technologii obróbki oraz warunków, w których towar został przetworzony.
 4. Reklamacje dotyczące jakości dostarczonego towaru mogą być zgłaszane nie później niż po upływie 2 miesięcy od daty dostawy towaru.
 5. W każdym przypadku reklamacja może zostać uznana tylko wtedy, jeżeli łączna ilość przetworzonego Towaru nie przekracza 10 % jego dostarczonej ilości. Przetworzenie większej niż 10 % ilości oznacza akceptację jakości dostarczonej partii Towaru.
 6. Warunkiem rozpatrzenia reklamacji jest postawienie do dyspozycji Sprzedającego zarówno tej części towaru, która została już przetworzona, jak też nieprzetworzonej partii reklamowanego Towaru w oryginalnych opakowaniach.
 7. W przypadku uznania reklamacji Sprzedający zobowiązuje się do wymiany towaru na towar wolny od wad w najkrótszym możliwym terminie bądź do zwrotu równowartości reklamowanego Towaru.
 8. Wysokość kwoty reklamacji nie może przewyższać wartości reklamowanego towaru.
 9. Złożenie reklamacji w żadnym wypadku nie zwalania Kupującego od obowiązku zapłaty za zakupiony Towar.